statut fundacji

Statut niewidzialny świat

Statut Fundacji

„Niewidzialny świat”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Fundacja „Niewidzialny świat”, zwana dalej Fundacją ,działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Tomasza Maślanko, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Kingę Jóźwiak w Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 82.
 • 2
 1. Siedzibą Fundacji jest 92-613 Łódź, ul. Szancera 3a
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów , Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Właściwym ministrem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Zdrowia i opieki społecznej.

 

 • 3
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, podmioty ekonomii społecznej oraz tworzyć i przystępować do organizacji lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych oraz podmiotów ekonomii społecznej. Podnajmować lokal użytkowy.
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

 

Rozdział II.  Cele i zasady działania Fundacji

 • 4

Celem działania Fundacji jest usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Tworzenie równych szans życiowych dla osób niepełnosprawnych , poprzez ich rehabilitację zawodową i adaptację społeczną. Działalność oświatowa, kulturalna i edukacyjna na rzecz osób niepełnosprawnych.

 • 5

Cele wymienione w poprzednim paragrafie Fundacja realizuje poprzez:

 1. Inicjowanie , propagowanie i prowadzenie różnych form pomocy , samopomocy, poradnictwa, wymiany doświadczeń i informacji dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 2. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie lokalnych, środowiskowych grup wsparcia dla rodzin i grup samopomocy.
 3. Organizowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych oraz osób pracujących z nimi i świadczących na ich rzecz pomoc w różnych dziedzinach.
 4. Organizacja spotkań, zebrań, szkoleń, zjazdów, wyjazdów, prelekcji, konferencji, wykładów, dyskusji, warsztatów.
 5. Przeprowadzanie szkoleń dla placówek oświatowych, Rad Pedagogicznych.
 6. Prowadzenie poradnictwa skierowanego do osób niepełnosprawnych.
 7. Inicjowanie i wprowadzanie nowoczesnych metod rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych.
 8. Organizowanie wystaw, festynów, konkursów i innych kulturalnych dla osób niepełnosprawnych lub z ich udziałem.
 9. Organizowanie wystaw, prezentacji sprzętu rehabilitacyjnego oraz najnowszych rozwiązań technologicznych skierowanych do osób niepełnosprawnych.
 10. Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie izolowaniu niepełnosprawnych w społeczeństwie, ochrona praw.
 11. Organizacja procesu aktywizacji zawodowej i społecznej.
 12. Organizowanie i prowadzenie placówek terapeutycznych, w tym świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, świadczenie usług terapeutycznych, rewalidacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, świadczeń zdrowotnych (usług leczniczych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych) i innych form pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 • 6

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł oraz inne mienia nabyte przez Fundację w toku działania.

Fundator:

Tomasz Maślanko: 2000zł (dwa tysiące złotych).

 

 • 7
 1. Przychody Fundacji pochodzą z :
 2. świadczeń fundatora,
 3. darowizn, spadków, zapisów,
 4. dotacji i subwencji od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
 5. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 6. majątku fundacji,
 7. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych,
 8. funduszy Unii Europejskiej,
 9. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 10. odsetek i lokat bankowych,

 

 • 8

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

90.01.Z           Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z           Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03.Z           Artystyczna i literacka działalność twórcza

90.04.Z           Działalność obiektów kulturalnych

96.09.Z           Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z           Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.59.B           Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

91.02.Z           Działalność muzeów

85.60.Z           Działalność wspomagająca edukację

85.52.Z           Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

47.41.Z           Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.54.Z           Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.61.Z           Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.62.Z           Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.65.Z           Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.71.Z           Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.89.Z           Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

47.91.Z           Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

47.99.Z           Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

86.90.A           Działalność fizjoterapeutyczna

74.10.Z           Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

 1. Przeznaczona kwota na działalność gospodarczą fundacji: 1000zł (tysiąc złotych).
 2. Fundacja może zatrudniać osoby na umowę o pracę/umowę o dzieło/ umowę zlecenie.
 3. Istnieje możliwość odbywania wolontariatu oraz stażu w fundacji.

6.     Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

 

 • 9

Władzami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
 • 10

Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji.

 

 1. Zarząd Fundacji
 • 11

Postanowienia ogólne dotyczące Zarządu Fundacji:

 1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
 3. Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób w tym Prezesa.
 1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje fundator – Pan Tomasz Maślanko; w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych kompetencję tę przejmuje jego żona – Pani Iwona Maślanko, a w razie jej śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych – pozostali spadkobiercy ustawowi Pana Tomasza Maślanko, którzy powołani do dziedziczenia nie odrzucili spadku, bezwzględną większością głosów. 
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony i mogą być w każdym czasie odwołani przez fundatora.
 4. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji.
 5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji ustalane przez fundatora – Pana Tomasza Maślanko; w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych kompetencję tę przejmuje jego żona – Pani Iwona Maślanko, a w razie jej śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych – pozostali spadkobiercy ustawowi Pana Tomasza Maślanko, którzy powołani do dziedziczenia nie odrzucili spadku, decydując bezwzględną większością głosów
 7. Członkowie Zarządu mogą domagać się od Fundacji zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.
 8. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 • 12

Kompetencje Zarządu

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
  1. reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;
  2. sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;
  3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  4. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
  5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
  6. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek lub ustanowieniu fundacji;
  7. ustalanie planów działania Fundacji;
  8. realizowanie uchwał Rady Fundacji;
  9. decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji( w tym zarządu fundacji);
  10. tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
  11. wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku;
  12. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
  13. sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
  14. ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym.
 2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Fundatora – Pana Tomasza Maślanko, a w razie jego śmierci albo utraty zdolności Pani Iwony Maślanko, a w razie jej śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych – pozostałych spadkobierców ustawowych Pana Tomasza Maślanko.
 • 13

Ciała doradcze

 1. Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać:
  1. radę programową;
  2. radę honorową;
  3. zespoły doradcze.
 • 14

Posiedzenia Zarządu Fundacji

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 • 15

Podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji

 1. Z zastrzeżeniem § 27 ust. 3 uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego Członków, w tym Prezesa Zarządu.
 2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Każdemu Członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.
 4. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.
 1. Rada Fundacji
 • 16

Postanowienia ogólne dotyczące Rady Fundacji

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym o uprawnieniach wynikających z postanowień Statutu.
 2. Rada Fundacji składa się z od 3 (trzech) do 6 (sześciu) Członków.
 3. Członków Rady Fundacji powołuje, wskazując Przewodniczącego Rady Fundacji, i odwołuje fundator – Pan Tomasz Maślanko, a w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych kompetencję tę przejmuje jego żona – Pani Iwona Maślanko, a w razie jej śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych – pozostali spadkobiercy ustawowi Pana Tomasza Maślanko, którzy powołani do dziedziczenia nie odrzucili spadku, decydując bezwzględną większością głosów.
 4. Odwołania Członka Rady mogą dokonać pozostali Członkowie jednomyślną decyzją.
 5. Rada Fundacji jest powoływana na pięcioletnią kadencję, przy czym istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.
 6. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji.
 7. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe. 
 • 17

Kompetencje Rady Fundacji

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. Nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji w szczególności w zakresie zgodności działań Zarządu Fundacji z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i wewnętrznymi regulacjami.
 2. Określanie długofalowych kierunków działalności Fundacji;
 3. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
 4. Wspieranie Fundacji od strony promocyjnej;
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych;
 6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji.
 • 18

Posiedzenia Rady Fundacji

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w razie zaistnienia takiej potrzeby, nie rzadziej niż raz do roku.
 2. Rada Fundacji wybiera na swym pierwszym posiedzeniu, ze swego grona, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Fundacji.
 3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, wysyłając za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zaproszenia, w których zawiadamia Członków Rady o planowanym porządku obrad Rady Fundacji; posiedzenie może zwołać również każdy Członek Zarządu Fundacji.
 4. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć, na wniosek któregokolwiek z Członków Rady, Członek Zarządu Fundacji. Przy czym Członek Zarządu uczestniczy w posiedzeniach Rady Fundacji wyłącznie w celu udzielania wyjaśnień. 
 5. Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły. Wymagany jest podpis Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Fundacji.
 • 19

Podejmowanie uchwał przez Radę Fundacji

 1. Rada Fundacji podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu odbycia posiedzenia z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 
 2. Udział Członka Rady w posiedzeniu jest możliwy także za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 3. Uchwały mogą być podejmowane także poza posiedzeniem, w głosowaniu pisemnym.
 4. Oddanie głosu w sposób określony w ust. 3 nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

Zmiana statutu i likwidacji fundacji.

 • 20

Zmiana Statutu Fundacji 

 1. Zmiana Statutu, w tym w zakresie celów Fundacji, należy do wyłącznej kompetencji Fundatora – Tomasza Maślanko; w razie jej śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych kompetencję tę przejmuje jego żona – Pani Iwona Maślanko, a w razie jej śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych – pozostali spadkobiercy ustawowi Tomasza Maślanko, którzy powołani do dziedziczenia nie odrzucili spadku, decydując bezwzględną większością głosów.
 2. Zmiana Statutu Fundacji następuje poprzez podjęcie stosownej decyzji na piśmie, pod rygorem nieważności i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Fundacji.
 • 21

Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje fundator – Pan Tomasz Maślanko; w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych kompetencję tę przejmuje jego żona – Iwona Maślanko, a w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych – pozostali spadkobiercy ustawowi Tomasza Maślanko, którzy powołani do dziedziczenia nie odrzucili spadku, decydując bezwzględną większością głosów.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez fundatora – Tomasza Maślanko; w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności kompetencję tę przejmuje jego żona – Pani Iwona Maślanko, a w razie jej śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych – pozostali spadkobiercy ustawowi Tomasza Maślanko, którzy powołani do dziedziczenia nie odrzucili spadku, decydując bezwzględną większością głosów.
Logo Fundacji "Niewidzialny Świat"

Organizacja

FUNDACJA NIEWIDZIALNY ŚWIAT

UL. SZANCERA 3A

92-613 ŁÓDŹ

KONTAKT

TEL: 666 032 081

EMAIL: niewidzialnyswiat.contakt@gmail.com  

DANE FUNDACJI

NIP: 7282850462

KRS: 0000883967

REGON: 388188721

© Fundacja Niewidzialny Świat 2021